คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ