คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้ฯ