ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 4 / 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมชุมชนเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย