ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565