คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย