ระเบียบวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทยและการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564