มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
สถานที่ติดต่อวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
 

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมิติ) โทรสาร 0 2591 9996