หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง

      ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่น "คำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33)"ได้จากสภาเภสัชกรรมผ่านระบบออนไลน์ E-service ของสภาเภสัชกรรม

      สำนักงาน ก.พ. ด้รับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ.กำหนด

      ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง มีจำนวน 82 หลักสูตร  รายชื่อหลักสูตรฯ  หลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

2 กุมภาพันธ์ 2567