1673 1001 1090 1808 1071 1103 1771 1008 1887 1604 1989 1833 1150 1037 1121 1709 1242 1661 1494 1977 1140 1576 1849 1355 1394 1537 1324 1406 1428 1540 1096 1063 1875 1581 1876 1853 1235 1648 1013 1318 1675 1072 1221 1612 1355 1028 1423 1384 1256 1524 1957 1849 1625 1821 1106 1483 1559 1974 1170 1621 1543 1468 1037 1088 1392 1751 1078 1259 1096 1786 1328 1566 1714 1938 1575 1462 1095 1023 1934 1943 1396 1494 1597 1896 1374 1087 1195 1935 1591 1651 1214 1600 1710 1669 1533 1080 1451 1947 1226 pharmacycouncil.org
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผู้อบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมได้จากสภาเภสัชกรรม

               สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ.กำหนด

            ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรองมีจำนวน 76 หลักสูตร  รายชื่อหลักสูตรฯ  หลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

22 สิงหาคม 2566