หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง

      ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่น "คำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สภ.33)" ได้จากสภาเภสัชกรรม
ผ่านระบบออนไลน์ E-service ของสภาเภสัชกรรม 
ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง มีจำนวน 87 หลักสูตร  รายชื่อหลักสูตรฯ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

18 เมษายน 2567