Popup

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
ชื่อกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2566 
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-007-11-2566
วันที่จัดกิจกรรม 17 พ.ย. 2566 - 17 พ.ย. 2566
สถานที่จัดกิจกรรม ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
รายละเอียดการประชุม
ชื่อการประชุม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
สถานที่จัดการประชุม : online ผ่าน Zoom (แชร์ link Zoom Meetings ผ่าน chatline) โทร.0-2591-9992(คู่สายอัตโนมัติ) กด 6
วันที่จัดการประชุม : 17 พ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม : สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ ส่งใบโอนที่ Email: papc@pharmacycouncil.org
ผู้เข้าร่วมประชุม : เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ
ค่าลงทะเบียน : 1,000   บาท
ระยะเวลาการอบรม : 08.30-15.30 น. เป็นเวลา 1 วัน   
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 5  หน่วยกิต

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยานั้น
เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎระเบียบข้อบังคับ ตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพเน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี บนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยามีความพร้อมที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เน้นการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี ในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
 
กำหนดการประชุม
 08.45  –  09.00  น.         เปิดการอบรม  และลงทะเบียนก่อนการอบรม  ผ่านระบบ  Zoom  (แชร์  link  Zoom  Meetings  ผ่าน  chatline)
 09.00  –  10.30  น.     แนวทางการปฏิบัติ  “GPP  ”สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา
                                            โดย  ภก.ทรงศักดิ์    วิมลกิตติพงศ์    สำนักยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10.30  -    10.45  น.         พัก
10.45  -    12.15  น.   กฎหมายและจรรยาบรรณ  สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา
                                โดย  รศ.(พิเศษ)  ภก.กิตติ    พิทักษ์นิตินันท์    
                                               นายกสภาเภสัชกรรม
12.15  -      13.15  น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15  –    15.15  น.         การเก็บประวัติผู้ป่วยและการติดตามดูแลการใช้ยาต่อเนื่อง  
                                               โดย  ภญ.ชนากิตต์  อิ่มบำรุง    ร้านยา  “พรประสิทธิ์”
                                 และ  ภญ.เพ็ญทิพา    แก้วเกตุทอง    
                                               ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ  สภาเภสัชกรรม
15.15  –    15.30  น.     ทำแบบทดสอบ(แชร์  link  Zoom  Meetings  ผ่าน  chatline)
ปิดลงทะเบียน