คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบความรู้ฯ