ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564