ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้อำนวยการฯ โดยสมาชิกก่อตั้ง และการแต่งตั้งคณะผู้บริหารฯ พ.ศ.2564