คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปากเปล่า