คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ