คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ