คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบ