คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ