คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักสูตรวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ