ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2567 เรื่อง การยื่นขอเป็นสถาบันหลักของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย