รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา)

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการจัดการเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา)

      ตามที่วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา) ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 

     บัดนี้ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีเภสัชกรผ่านการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จำนวน 16 คน ตามรายชื่อดังปรากฎในเอกสารท้ายนี้ (หนังสือท้ายนี้ใช้เป้นหลักฐานในการขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม)

      ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ E-service ที่หน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม โปรดศึกษาขั้นตอน วิธีการ ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดแก่ตัวท่านเองเมื่อเริ่มดำเนินการ

      หากมีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถาม ขอแนะนำให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในเรื่องที่ท่านต้องการสอบถาม  ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 2591 9992 กด 4 หรือ 1 หากติดต่อไม่ได้ให้กด 0 ฝากเรื่องไว้ที่โอปอเรเตอร์ ในวันและเวลาราชการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านในภายหลัง

ขั้นตอนการขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม CLick -> https://drive.google.com/file/d/1MsqNefEUzJI_ohmscnR2Jt7jgf25usFn/view