มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2564
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้น 16 สัปดาห์

ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง 

             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ระยะสั้น 16 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเฉพาะทางให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เข้าอบรมกับสถาบันหลักที่ได้รับการรับรอง โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ไม่น้อยว่า 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผู้อบรมที่ผ่านการวัดผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมได้จากสภาเภสัชกรรม

               สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ให้เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรม ที่ ก.พ.กำหนด

            ปัจจุบันหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม ที่สภาเภสัชกรรมรับรองมีจำนวน 45 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 สาขาเฉพาะทาง โดยมีวิทยาลัยเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
                1. สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 

                2. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย 

               3. สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย 

 รายชื่อหลักสูตรฯ ที่สภาเภสัชกรรมรับรองทั้ง 45 หลักสูตรตามเอกสารแนบท้ายนี้  

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

7 ธันวาคม 2564