คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
bullet

 

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

 

          เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่าวย ไว้ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

รายละเอียดดังไฟล์ คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย แนบท้ายนี้