ระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2560