ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2543
 
 
file_4912.24.PDF  (188.73 k)