ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2566