ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2562 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ