ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2562 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ_FCPL เพิ่มเติม จำนวน 8 ราย