ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560