ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2560 เรื่อง ประกาศรายละเอียดการประเมินผล ปี1 สอบปากเปล่า จำนวน 15 คน