ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2560 เรื่อง รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบบรมของเภสัชกรประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3