ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546
เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2546

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สภาเภสัชกรรม
สถาบันหลัก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. จำนวนผู้ฝึกอบรมที่จะรับ : 1-5 คน 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับ Doctor of Pharmacy (Pharm.D) จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกหรือในสาขาวิชาที่ใช้ชื่ออื่นซึ่งเทียบเท่ากับเภสัชกรรมคลินิก ทั้งนี้จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาอื่น ๆ จากสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
2.5 มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกับที่ติดในใบสมัคร
  • สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ชุด
  • หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย (สำหรับผู้กำลังศึกษา) จำนวน 2 ชุด
  • ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ)
  • หนังสือรับรอง (Recommendation) จำนวน 3 ชุด (จากบุคคล 3 คน)
  • Curriculum Vitae (CV) จำนวน 2 ชุด
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (เฉพาะผู้ที่ต้องใช้ตามข้อ 2)

4. กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2546

5. กำหนดการสอบ

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง ภ 1105 ชั้น 1 อาคารบริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. คำแนะนำหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความชำนาญในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรมระดับสูง อย่างครบถ้วนและมีความสามารถในการทำการวิจัยในเชิงลึกโดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 มีความรู้ความชำนาญในการประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาการวางแผนการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งได้แก่ข้อบ่งใช้ของการใช้ยา ประสิทธิภาพของยาที่ใช้ ความปลอดภัยของยาที่ใช้ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยาตามสั่ง และราคายาที่เหมาะสมกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วย 6.2 มีความรู้ความชำนาญในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและแก่บุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆ 6.3 มีความรู้ ความชำนาญในการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน 6.4 มีความสามารถในการทำงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรมและสามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย 6.5 มีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุล ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7442 8222 โทรสาร 0 7442 8222

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2546
นางธิดา นิงสานนท์
(นายกสภาเภสัชกรรม)