1984 1299 1138 1313 1235 1321 1359 1866 1051 1031 1039 1963 1791 1157 1225 1831 1418 1762 1474 1979 1548 1767 1415 1906 1285 1635 1255 1870 1904 1763 1739 1044 1364 1556 1125 1136 1821 1183 1121 1485 1834 1815 1288 1137 1326 1022 1288 1402 1891 1285 1903 1005 1033 1631 1684 1466 1174 1448 1473 1553 1929 1323 1724 1128 1688 1721 1827 1337 1897 1260 1665 1214 1890 1260 1544 1846 1707 1033 1626 1860 1449 1505 1307 1488 1953 1228 1490 1081 1317 1091 1399 1636 1952 1171 1578 1091 1235 1756 1937 pharmacycouncil.org
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2546
เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2546

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สภาเภสัชกรรม
สถาบันหลัก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. จำนวนผู้ฝึกอบรมที่จะรับ : 1-5 คน 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และ
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับ Doctor of Pharmacy (Pharm.D) จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกหรือในสาขาวิชาที่ใช้ชื่ออื่นซึ่งเทียบเท่ากับเภสัชกรรมคลินิก ทั้งนี้จากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาอื่น ๆ จากสถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรม/ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ
2.5 มีประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกับที่ติดในใบสมัคร
  • สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวน 2 ชุด
  • หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย (สำหรับผู้กำลังศึกษา) จำนวน 2 ชุด
  • ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี/โท/เอก จำนวน 2 ชุด
  • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ)
  • หนังสือรับรอง (Recommendation) จำนวน 3 ชุด (จากบุคคล 3 คน)
  • Curriculum Vitae (CV) จำนวน 2 ชุด
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (เฉพาะผู้ที่ต้องใช้ตามข้อ 2)

4. กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2546

5. กำหนดการสอบ

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง ภ 1105 ชั้น 1 อาคารบริหาร 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. คำแนะนำหลักสูตร หลักสูตรนี้มุ่งเน้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ และความชำนาญในสาขาบริบาลทางเภสัชกรรมระดับสูง อย่างครบถ้วนและมีความสามารถในการทำการวิจัยในเชิงลึกโดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 มีความรู้ความชำนาญในการประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาการวางแผนการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งได้แก่ข้อบ่งใช้ของการใช้ยา ประสิทธิภาพของยาที่ใช้ ความปลอดภัยของยาที่ใช้ ความสะดวกของผู้ป่วยในการใช้ยาตามสั่ง และราคายาที่เหมาะสมกับเศรษฐฐานะของผู้ป่วย 6.2 มีความรู้ความชำนาญในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและแก่บุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆ 6.3 มีความรู้ ความชำนาญในการผสมผสานกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน 6.4 มีความสามารถในการทำงานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรมและสามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย 6.5 มีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่นๆอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

7. ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร. สุทธิพร ภัทรชยากุล ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7442 8222 โทรสาร 0 7442 8222

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2546
นางธิดา นิงสานนท์
(นายกสภาเภสัชกรรม)