คำสั่งที่ 53-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย