คำสั่งที่ 77-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตรวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร