คำสั่งที่ 83-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทนยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย