คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนข้อบังคับสภา คณะที่ 1