คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การสอบความรู้ฯ