คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง คณะทำงานการติดตั้งเครือข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์