คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย