คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีที่เก็บ้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง่