คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร