คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภาเภสัชกรรม