คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล