คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย