คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2564