คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย