คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน