คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2