คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 48 /2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย และตำแหน่งอื่นในวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย