คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 47 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย