คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย